Klasztor Sióstr Wizytek w Rybniku
ul. Ks. Fr. Brudnioka 3
44-200 Rybnik

tel.: 32 / 422 67 45
e-mail: kontakt@wizytki.rybnik.pl